i-Depot openbaar via i-D Space

Aan een concept of idee komt geen auteursrecht toe. De uitwerking/vastlegging van een idee of concept is vaak wel auteursrechtelijk beschermd. Hiervoor dient de uitwerking origineel te zijn en het stempel van de maker te dragen.

Toch kan het zinvol zijn om voor een concept of idee een i-Depot te verrichten bij het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE). Een i-Depot schept geen recht maar zou in een later stadium kunnen dienen als bewijsmiddel. Ook kan het zinvol zijn naar een i-Depot te verwijzen in een Non Disclosure Agreement (NDA).

i-D Space

Vanaf 1 december 2016 is het ook mogelijk een i-Depot geheel of gedeeltelijk openbaar te maken via i-D Space. Alle openbaar gemaakt i-Depots worden opgenomen in de i-D Space database die toegankelijk is via het BBIE. In deze database kan worden gezocht op naam, nummer of toepassingsgebied.

Openbaarmaken i-Depot kan zeker nuttig zijn

Wat is het nut van i-D Space?

Door openbaarmaking van een i-Depot kun je de buitenwereld bijvoorbeeld laten weten wie de bedenker is van een creatie. Ook zou je op die manier mogelijk partners kunnen vinden bij het (door)ontwikkelen van een bepaald idee of concept. Door openbaarmaking zou je anderen ook kunnen beletten om een octrooi- of modelrecht te verkrijgen.

Let wel op

Openbaarmaking betekent dat je als bedenker mogelijk ook niet langer in aanmerking komt voor octrooi- of modelbescherming. Wanneer je van mening bent dat de publicatie van in i-D Space inbreuk maakt op rechten van derden dan kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

IP & Business

Deze week mocht ik tijdens een workshop over IP vanuit een business perspectief een onderdeel verzorgen ten aanzien van de contractuele aspecten.

NDA

Een van mijn tips was om een samenwerking op het gebied van R&D altijd te starten met ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst. Dit leverde een levendige discussie op tussen de aanwezigen.

In veel gevallen wordt in het beginstadium lukraak een zeer algemene NDA ondertekend. Probleem hierbij is wel dat deze te ruim of beperkt kan zijn geformuleerd ten aanzien van de informatie die geheim dient te worden gehouden. Ik pleit er dan ook voor helder het onderwerp van de geheimhouding te definiëren. Dit bleek nu juist vaak lastig.

I-depot

Een praktische oplossing hiervoor is om je uitvinding/idee te deponeren als i-depot. Een dergelijk depot schept geen recht maar is puur een bewijsmiddel. Je kunt vervolgens in de NDA verwijzen naar het i-depot.

Boeteclausule

Het al dan niet opnemen van de boeteclausule is ook een punt dat veel commotie kan veroorzaken. Mijn advies is zoveel mogelijk wel een boeteclausule opnemen, waarbij het boetebedrag wel in verhouding dient te staan.

Ik ben heel benieuwd of jullie nog ervaringen hebben met NDA’s; als dat zo is deel ze dan hieronder.