Webshops voldoen niet aan regelgeving

shopping-cart-152462_640Vandaag kwam in het nieuws dat webshops massaal de regelgeving aan hun laars lappen. Vanaf juni 2014 gelden nieuwe regels voor het consumentenrecht in geval van koop op afstand. Indien u aldus producten en/of diensten verkoopt via een webshop geldt deze nieuwe regelgeving. In het kort zal ik hieronder de regels aanstippen.

Gegevens die verplicht zijn
De volledige naam van uw onderneming, het vestigingsadres, e-mailadres en telefoonnummer maar ook het KvK en btw-nummer zijn verplicht om te vermelden op uw website.

Stappen bestelproces
Alle stappen in het bestelproces dienen helder te worden getoond zowel in het totaaloverzicht als tijdens de afzonderlijke stappen. Nummer deze stappen bijvoorbeeld.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden dienen te worden meegenomen in het bestelproces waarbij rekening dient te worden gehouden met het volgende:
algemene voorwaarden gelden alleen als ze vooraf worden aangeboden;
de voorwaarden moeten eenvoudig kunnen worden gelezen en opgeslagen (in bijvoorbeeld een pdf formaat);
bij voorkeur dient klant akkoord te gaan met de voorwaarden bijv. door checkbox;

Betalingsverplichting
Met ingang van de nieuwe wetgeving wordt het ook verplicht duidelijk kenbaar te maken dat door het plaatsen van een bestelling een betaalplicht ontstaat voor de consument. Dit kan door het opnemen van een aparte bestelknop met daarop “bestelling met betaalplicht”. Het lijkt overbodig maar toch wordt het in de wet expliciet omschreven.

Herroeping/bedenktermijn
De bedenktermijn voor de consument wordt verlengd tot 14 dagen (dat was 7 dagen). Het is aan te raden op de website heel duidelijk aan te geven op welke wijze kan worden herroepen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een modelformulier. Dit herroepen dient bovendien kosteloos te kunnen (dus zonder administratiekosten).
Tot op heden geldt dat in geval van het verstrekken van diensten het herroepingsrecht niet van toepassing is wanneer je als aanbieder als bent gestart met de uitvoering van de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot een online leslokaal waarbij de consument direct na betaling volledige toegang heeft. Deze uitzondering wordt vervangen door een strengere variant. Een consument kan alleen dan niet meer van een overeenkomst tot het leveren van diensten af als de overeenkomst volledig is nagekomen binnen de bedenktermijn. Dit is vrijwel nooit haalbaar.

Helderheid totaalprijs
Op de website dient de totaalprijs die de consument moet betalen duidelijk te zijn dus inclusief alle (verzend-)kosten en evt. toeslagen.

Geld terug
Vanaf juni dient u binnen 14 dagen geld terug te betalen op rekening van de consument in geval van herroeping/retournering door de consument.

Vragen?
Bent u webshop eigenaar en heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Nieuwe regels webshops

ImageOp de dag dat het Nederlands elftal zijn eerste WK wedstrijd speelt tegen Spanje gaan ook de nieuwe regels gelden voor het consumentenrecht in verband met koop op afstand. De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden op de website van de Autoriteit Consument & Markt. Twee punten licht ik hieronder heel in het kort toe.

Betaalplicht
Vanaf vandaag geldt aldus dat wanneer een bestelling wordt geplaatst het duidelijk moet zijn voor een consument dat hierdoor een betaalplicht ontstaat. Je zou aldus een knop dienen op te nemen waarin dit duidelijk wordt aangegeven.

Herroeping/bedenktermijn
Ook wordt de bedenktermijn voor een consument verlengd tot 14 dagen en bij de herroeping dient gebruik te worden gemaakt van een modelformulier voor retournering.

Nieuwe cookiewet

De afgelopen tijd al ontzettend veel in het nieuws geweest. De nieuwe cookiewet die per 5 juni 2012 in werking is getreden. Wat houdt die nu eigenlijk precies in en voor welke websites is het belangrijk om vooraf toestemming te vragen.

Wet

De Cookiewet is eigenlijk een aanpassing van de Telecomwet, artikel 11.7a is aan deze wet toegevoegd. De reden dat deze wet zo snel is ingevoerd is dat Nederland anders een boete riskeerde vanuit Europa. Nieuw artikel 11.7a lid 1 luidt als volgt:

Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:

a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en

b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.

Een handeling als bedoeld in de aanhef, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De wet heeft het dus over “gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker”. Dit is ruimer dan alleen cookies maar gemakshalve wordt de term cookie gebruikt voor alle gegevens waarmee internetgebruikers online “getracked” kunnen worden.

 Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies, Petra Blankwaard zet in haar blog op socialned helder uiteen waar het nu precies om gaat.

In lid 3 van artikel 11.7a wordt een uitzondering gemaakt voor noodzakelijke cookies; bijvoorbeeld cookies die nodig zijn in een bestelproces van een webshop. Voor de andere cookies is de wet wel degelijk van toepassing.

Toestemming?

De plaatser van de cookie dient de gebruiker vooraf te informeren (zie hierboven lid 1 onder a). En daarnaast moet er ook toestemming zijn gekregen van de gebruiker (sub b van lid 1 hierboven). Hierover bestaat nogal wat onduidelijkheid omdat het echt gaat om expliciete, ondubbelzinnige toestemming.

Probleem?

Hoe kun je dit in de praktijk verzorgen? Adviesbureau ICTRecht heeft hiertoe een nieuwe website in het leven geroepen Cookierecht. Op die website staan naast praktische tips ook voorbeeldteksten die kunnen worden opgenomen in een verklaring.

Het is namelijk tot op heden onduidelijk wat een correcte manier is om te voldoen aan de informatieplicht en het toestemmingsvereiste uit de wet. Meerdere instanties hebben hierover dan ook rapporten uitgebracht, waaronder de OPTA zelf die belast is met de handhaving van de wet.

Webwinkel : vereisten Wet Koop of Afstand

Onderstaand volgen in het kort de vereisten die de wet Koop of Afstand stelt aan het tot stand komen van een geldige overeenkomst. Het verdient de voorkeur hiermee rekening te houden tijdens het bouwen van een website voor een dergelijke webwinkel.

  1. Toon alle stappen in het bestelproces duidelijk en geef daarbij de mogelijkheid vooruit te kijken.
  2. Alle gegevens van de bestelling (zowel de producten/artikelen als de identiteit en het adres van de verkoper etc.) dienen te worden getoond in het totaaloverzicht en bij voorkeur ook tijdens de afzonderlijke stappen.
  3. Herroeping / bedenktermijn binnen 7 werkdagen door klant.
  4. Neem de Algemene Voorwaarden mee in het bestelproces en denk hierbij aan het volgende:
  • algemene voorwaarden gelden alleen als ze vooraf worden aangeboden
  • bij elektronische handel dienen de voorwaarden op te slaan te zijn in PDF of vergelijkbaar formaat
  • het pas meesturen van de voorwaarden bij de orderbevestiging is te laat om ze van toepassing te laten zijn