In plaats van een paasei…

Niet alleen tijdens de kerstdagen maar steeds meer ook op andere tijdstippen dus ook deze paasdagen worden weer relatiegeschenken verzonden. Een fles wijn is daarbij een populair geschenk. Via de fles wijn kom ik bij een uitvinding van Nederlandse bodem; de Vacu Vin. Een nog niet helemaal lege fles wijn kan hiermee luchtdicht worden afgesloten zodat deze houdbaar blijft en de smaak niet verdwijnt.

Uitvinding
Het leuke is dat dit product oorspronkelijk bedoeld was als relatiegeschenk en het werd een wereldwijde verkoophit die in meer dan 80 landen meer dan 30 miljoen keer over de toonbank is gegaan.

Bernd Schneider is de uitvinder van de Vacu Vin. Hij ontwikkelde een werkend prototype en zorgde voor registratie bij de notaris voor later bewijs. Inmiddels zou hij ook hebben kunnen denken aan het indienen van een i-depot. Daarna is hij met verschillende partijen gaan praten en toen hij productiekansen zag heeft hij ervoor gekozen om een Nederlandse octrooiaanvrage in te dienen.

Octrooi
Op 20 oktober 1986 werd een Nederlandse octrooiaanvrage ingediend. Vanaf dat moment had Schneider 1 jaar de tijd om te bekijken in welke landen octrooibescherming wenselijk en nuttig zou zijn. De Vacu Vin is in vele landen geoctrooieerd. Op 12 april 1989 is een Europees octrooi verleend voor de vinding onder EP0234607.

Aangezien de maximale beschermingsduur van een octrooi 20 jaar na indieningsdatum is, is de octrooibescherming inmiddels komen te vervallen.

Succes
Het succes van het product is mede te danken aan de octrooibescherming en het actief optreden tegen inbreukmakende producten en dat waren er heel veel. Schneider beaamt dit maar stelt wel dat de beste bescherming van je product juiste prijs-kwaliteitverhouding is.

“In de wolken”?

Voor CloudID schreef ik een blog over de juridische aspecten van the Cloud. De volledige blog is hier te vinden.

Er zijn verschillende verschijningsvormen en types van Cloud Computing. Onderstaande plaatjes geven dat helder weer.
Er zijn 3 verschillende vormen van Cloud Computing.

En daaronder zijn weer 4 verschillende types. Private, Community, Hybrid, Public.

Juridische aandachtspunten
Afhankelijk van verschijningsvorm en het type zijn er verschillende juridische aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan:

• Continuïteit
• Beveiliging
• Privacy & Compliance
• Licenties & SLA’s

Wie kan geld verdienen aan een app?

Stel je bent software ontwikkelaar en hebt een app ontwikkeld waarmee veel geld kan worden verdiend. Wanneer je een dergelijke app in opdracht van een ander hebt ontwikkeld komt de vraag om de hoek kijken aan welke partij de exclusieve rechten op dat specifieke stuk software toekomen. Is het de programmeur of toch de opdrachtgever? En over welke rechten hebben we het eigenlijk?

Auteursrecht

Het auteursrecht komt toe aan een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en daarnaast het stempel van de maker draagt. Het begrip “werk” wordt steeds ruimer geïnterpreteerd. Software en het voorbereidend materiaal wordt specifiek genoemd als werk waarop auteursrecht rust. Op het moment dat de software wordt ontwikkeld waarbij wordt voldaan aan het oorspronkelijkheidsvereiste ontstaat door creatie het auteursrecht bij de maker van de software.

Maker
In de meeste gevallen zal de ontwikkelaar/programmeur de maker en dus rechthebbende zijn. Echter wanneer de ontwikkelaar in dienst is van een werkgever komt het auteursrecht in de meeste gevallen toe aan werkgever (artikel 7 Auteurswet). Indien software echter naar het ontwerp van een derde en onder diens leiding en toezicht tot stand wordt gebracht dan rusten de rechten bij die partij. Dit is geregeld in artikel 6 van de Auteurswet.

Rechtbank Almelo heeft op 24 maart 2011 in Kort Geding een uitspraak gedaan op dit gebied. Er werd betoogd dat door een partij in opdracht en voor rekening van een leverancier/opdrachtgever verder ontwikkelde computerapplicaties tot stand gebracht naar het ontwerp van die opdrachtgever en onder haar leiding en toezicht. Op basis hiervan beweert leverancier/opdrachtgever dat zij als de maker van die applicaties moet worden aangemerkt. Helaas kon in kort geding niet worden vastgesteld welke partij auteursrechthebbende was op computerapplicaties en dus zal eventueel een vervolgprocedure moeten worden afgewacht.

Om mogelijke onduidelijkheid op dit gebied uit te sluiten zou je als leverancier/opdrachtgever kunnen bedingen dat je sowieso de rechten op de software overgedragen krijgt.

Octrooirecht
Algemeen wordt aangenomen dat het in Europa vrijwel onmogelijk is software te octrooieren. Echter als de functionaliteit van de software nieuw en inventief is dan zijn er zeker mogelijkheden tot octrooieren. De software dient dan wel een bepaald probleem op te lossen en deze oplossing moet niet voor de hand liggen voor het probleem. Zie hiervoor ook dit artikel dat onder meer is gepubliceerd in de Automatiseringsgids.

Met een octrooi verkrijgt de octrooiaanvrager het uitsluitend, exclusieve recht op het uitbaten van de uitvinding zoals vastgelegd in de octrooiaanvrage gedurende een beperkte tijd (in de meeste landen maximaal twintig jaar, te rekenen van de indieningdatum van de octrooiaanvrage).

Octrooihouder
In beginsel wordt de aanvrager van een octrooi als de uitvinder beschouwd (artikel 8 Rijksoctrooiwet 1995). In artikel 12 ROW 1995 worden specifieke situaties vermeld voor de situatie dat iemand in dienstverband, in het kader van een opleiding of tijdens onderzoek aan een universiteit, hogeschool of andere onderzoeksinstelling een uitvinding doet. De aanspraak op octrooi komt toe aan de werkgever wanneer de aard van de dienstbetrekking meebrengt dat werknemer uitvindingen doet van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. De aanspraak op octrooi komt in alle gevallen toe aan de onderzoeksinstelling of aan degene voor wie de werkzaamheden worden verricht in het kader van een opleiding.

Van de regels van artikel 12 kan bij overeenkomst worden afgeweken. Vaak worden regels opgenomen in het arbeidscontract of in een afzonderlijk contract.

Tenslotte
Het is altijd aan te raden heldere, duidelijke afspraken te maken over de intellectuele eigendomsrechten op software die ten behoeve van een opdrachtgever door een ontwikkelaar wordt geprogrammeerd. Vaak zie je dat bij aanvang van de opdracht iets dergelijks niet wordt geregeld en pas wanneer bijvoorbeeld een app geld op gaat leveren wordt dit een issue.