Geld verdienen aan een app

In 2011 schreef ik een blog wie kan geld verdienen aan een app. In die blog vermeldde ik dat het auteursrecht op de software berust bij de maker daarvan. Inmiddels is medio 2015 het auteurscontractenrecht in werking getreden. Wat zijn de consequenties voor software?

Auteurscontractenrecht

Het auteurscontractenrecht is bedoeld om de positie van natuurlijke personen als maker van auteursrechtelijk beschermde werken ten opzichte van de exploitanten hiervan te versterken. Het moet gaan om natuurlijke personen die maker zijn, dus bijvoorbeeld freelancers, en hun rechten laten exploiteren door een derde. De exploitant zorgt ervoor dat het werk voor het publiek beschikbaar wordt.

Vooral schrijvers, filmmakers en musici maken vaak gebruik van een exploitant.

Inhoud auteurscontractenrecht

De punten die het meest zijn besproken inzake het auteurscontractenrecht betreffen:

Het recht op een billijke vergoeding voor de maker. Er dient een redelijke, minimale vergoeding te worden betaald aan de maker. Deze vergoeding kan per branche door overheid worden vastgesteld.

De bestsellersbepaling. Als een werk een enorm succes wordt en de verhouding tussen de vergoeding die de maker heeft ontvangen enorm afwijkt van de opbrengsten door exploitatie van dat werk heeft de maker recht op een aanvullende vergoeding.

Non-usus. Als een werk niet voldoende wordt geëxploiteerd door een exploitant dan mag een maker de overdracht of licentie ontbinden.

Akte verplicht bij exclusieve licentie. Overdracht van auteursrechten was alleen mogelijk bij akte. Ook voor het verstrekken van een exclusieve licentie is voortaan een akte verplicht.

Software

In eerste instantie was er behoorlijk veel onduidelijkheid of deze nieuwe regelgeving ook zou gelden voor software. In beginsel is het antwoord hierop ja maar alleen wanneer bijvoorbeeld een programmeur een app ontwikkelt en die laat exploiteren door een uitgeverij in apps.

Volgens de nadere Memorie van Antwoord zal het auteurscontractenrecht vaak niet van toepassing zijn in de softwarebranche.

Alleen wanneer het hoofddoel van de overeenkomst exploitatie van het werk betreft geldt het auteurscontractenrecht. De nieuwe regelgeving geldt dus niet in het geval er sprake is van een overeenkomst van opdracht die direct met de eindgebruiker wordt gesloten of wanneer het werk specifiek voor een opdrachtgever wordt vervaardigd.

Streaming juridisch nieuw(s)?

meerkatDe techniek blijft zich maar ontwikkelen en de mogelijkheden lijken eindeloos te zijn. Maar wat je kunt doen is zeker niet altijd toegestaan. Het live streamen van materiaal via Meerkat en Periscope is een goed voorbeeld daarvan. De betaalzender HBO blijkt boos op Periscope vanwege het streamen van de nieuwste aflevering van Games of Thrones.

Gebruikersvoorwaarden
Streamen van materiaal waarvan je zelf rechthebbende bent en dat ook rechtsgeldig is gefilmd (zie hieronder) vormt uiteraard geen probleem. In de gebruiksvoorwaarden van de streamingsdiensten staat duidelijk vermeld dat je zelf volledig verantwoordelijk bent voor de content die je plaatst/streamt. In artikel 4 van de voorwaarden van Meerkat wordt dit als volgt omschreven:

All Content, whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such Content. We may, but are not required to monitor or control the Content posted via the Services and we cannot take responsibility for such Content. Any use or reliance on any Content or materials posted via the Services or obtained by you through the Services is at your own risk.

Materiaal legaal
De vraag of het materiaal dat wordt gestreamd legaal is hangt af van de vraag of het materiaal rechtmatig is verkregen. Mochten er opnames worden gemaakt op de desbetreffende plek? Bij concerten of in de rechtszaal gelden bijvoorbeeld huisregels waaruit blijkt dat het niet is toegestaan opnames te maken. Ditzelfde zal ook snel gelden voor een congres waarvoor deelnemers een toegangskaart dienen te betalen. Ook is het niet toegestaan stiekem opnames te maken van personen in besloten ruimtes.

Publicatie toegestaan?
Wanneer het gaat om opnames die rechtmatig zijn gemaakt dan kan het op grond van een privacybelang toch nog steeds verboden zijn om het materiaal te publiceren. Voornamelijk wanneer een persoon die is gefilmd een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen een publicatie. Dit is mogelijk op basis van het portretrecht.

Daarnaast kan het verboden zijn om opnames te publiceren vanwege het feit dat daarmee het auteursrecht van de rechthebbende wordt geschonden.

Streamen is geen downloaden en dus legaal?
Na de invoering van het downloadverbod werd vanuit meerdere bronnen beweerd dat streamen niet hetzelfde zou zijn als downloaden en dus was toegestaan. Ook in het geval de “bron” illegaal zou zijn. Deze redenering klopt niet en dat is ook door een uitspraak van de Reclame Code Commissie van 31 juli 2014 benadrukt.

Wie moet je aanspreken?
Het zal duidelijk zijn dat degene die materiaal streamt in principe verantwoordelijk is. Toch lijkt het ondoenlijk om deze personen aan te pakken. Dat is dan ook de reden dat betaalzender HBO boos is op de aanbieder van de streaming app en pleit voor een technisch soort oplossing van het probleem (tools voor ontwikkelaars om schending van auteursrecht tegen te gaan). Een bijkomend probleem daarbij is echter wel dat het materiaal maar tijdelijk beschikbaar is.

Voorlopig zal live-streaming naar verwachting alleen nog maar groter worden. Ik verwacht dat a.s. zaterdagavond de kampioenswedstrijd van PSV op grote schaal beschikbaar zal zijn via streams. Is deze ontwikkeling nog (juridisch) te stoppen?

Verklaringen omtrent auteursrecht nodig?

CC0 Public Domain
CC0 Public Domain

In mei van dit jaar ging het nieuws rond dat WhatsApp eigenaar zou worden van al het materiaal dat je via WhatsApp rondstuurde. Veel mensen stuurden dit als waarschuwing rond. Dit blijkt een hardnekkig misverstand te zijn. Als gebruiker geef je WhatsApp via de voorwaarden een uitgebreide licentie om je berichten en foto’s te gebruiken binnen de WhatsApp dienst en bedrijfsvoering.

Facebook verklaringen
Facebook gaat haar voorwaarden met ingang van 1 januari 2015 ook wijzigen en zie daar gebruikers plaatsen massaal een auteursrechtverklaring. Hierin wordt uiteengezet dat Facebook niet het recht heeft materiaal dat je op Facebook plaatst te gebruiken. Deze verklaring heeft geen rechtsgeldigheid en blijkt een hoax te zijn die ook 2 jaar geleden al actief was.

Licentie
In de nieuwe voorwaarden van Facebook die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn wordt onder 2 heel duidelijk aangegeven dat je zelf als gebruiker eigenaar bent van alle inhoud en informatie die je plaatst op Facebook. Wel geef je Facebook toestemming (een licentie) om deze informatie te gebruiken in verband met Facebook onder 2.1:

je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op Facebook of in verband met Facebook (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.

Onduidelijkheid
Op basis van het aantal mensen dat klakkeloos een dergelijke auteursrechtverklaring plaatst heb ik de indruk dat er veel onduidelijkheid bestaat hieromtrent. Mensen weten het niet en plaatsen het bericht uit een soort voorzorg. Echter de enige manier om er zeker van te zijn dat informatie niet verder wordt gebruikt/gedeeld is om deze niet te plaatsen of zelfs helemaal je profiel te verwijderen. Vanaf 1 januari 2015 ben je automatisch gebonden aan deze voorwaarden wanneer je Facebook blijft gebruiken.

Downloadverbod

download2Al een behoorlijke tijd verwacht en nu dan de praktijk. Nederland heeft vanaf heden een downloadverbod. Het Europese Hof van Justitie heeft dit op 10 april 2014 bepaald in een arrest.

Volledig verbod?
Het downloadverbod geldt voor downloaden uit illegale bron. Downloaden uit legale bron blijft uiteraard gewoon toegestaan. Het kabinet heeft aangegeven dat het verbod per direct geldt aangezien er geen wetgeving bestond waarin downloaden uit illegale bron werd toegestaan.

Wat mocht in het verleden wel?
Het downloaden van muziek en films was in Nederland voor dit arrest legaal. Tegelijkertijd was het niet toegestaan om dergelijke bestanden aan te bieden aan anderen. Je mocht dus wel downloaden maar niet uploaden. In veel gevallen ging het downloaden en uploaden hand in hand en was dus altijd al verboden.

En nu?
Downloaden uit illegale bron wordt per direct verboden. Er is sprake van een illegale bron wanneer de bron (meestal een site) geen vergoeding betaalt op basis van het auteursrecht aan de makers van de werken die beschikbaar zijn via die site. Dit betekent dat de houders van het auteursrecht op die werken (o.m. vertegenwoordigd door Stichting Brein) downloaders uit illegale bron  kunnen dagvaarden.

Problemen & oplossingen
Zou het werkelijk zover komen dat individuen worden aangepakt door Brein? Brein heeft in een verklaring op haar website aangegeven dat zij in beginsel afziet van het optreden tegen gebruikers die downloaden. Het beleid van Brein richt zich op de aanbieders van illegale content.  Kunnen consumenten verschil tussen legale en illegale bron eenvoudig checken? Ik ben voorstander van het vergroten van het aanbod van muziek en films in legale bronnen zoals ook door D66 vandaag wederom voorgesteld.

Sinterklaasliedjes

sinterklaasGisteren mocht ik een gastles verzorgen op SintLucas aan studenten Mediavormgeven over auteursrecht.

Een van de studenten stelde de vraag of scholen voor het draaien van Sinterklaasliedjes in de klas een vergoeding moesten betalen aan Buma-Stemra. Op 21 november 2013 kwam namelijk in het nieuws dat een school in Leeuwarden was bezocht door een inspecteur van Buma-Stemra om onder andere die reden.

Onderwijsexceptie
Ik had de studenten net verteld over de beperkingen van het auteursrecht en dan met name de zogenaamde “onderwijsexceptie”. Volgens Buma-Stemra bleek het zeker niet te gaan om het draaien van Sinterklaasliedjes in de klas. Wanneer dit gebeurt tijdens de lessen dan mag dit en is hiervoor geen licentie vereist.

Uitvoeringen
Voor andere uitvoeringen buiten lestijd, dus bijvoorbeeld musicals, optredens van schoolbands etc. waarbij muziek wordt gebruikt geldt de onderwijsexceptie echter niet. Hiervoor zou de school aldus een licentie dienen af te sluiten met Buma-Stemra. Het zou gaan om een jaarbedrag tussen 79 en 119 EUR.

Sinterklaas
Gelukkig voor alle kinderen op de basisscholen kan Sinterklaas gewoon gevierd worden in de klas met de Sinterklaasliedjes die iedereen kent.

Hyperlinken toch inbreuk?

2013-11-21 19_15_06-GeenStijl _ Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsendOp het internet was in het verleden het opnemen van links toegestaan. Dit werd niet gezien als inbreuk op auteursrechten. In de afgelopen jaren is het steeds belangrijker geworden wetgeving op dit gebied te harmoniseren omdat het internet ook niet ophoudt bij de landsgrenzen.

Europese rechtspraak
Door Europese rechtspraak op basis van de Infosoc richtlijn kan hyperlinken echter in sommige gevallen worden gezien als een openbaarmaking en daarmee inbreuk op auteursrechten zijn. Of en wanneer sprake is van een openbaarmaking worden min of meer 3 criteria gehanteerd. Er moet sprake zijn van een interventie, een nieuw publiek en een winstoogmerk.

Nederland
Op basis van die Europese rechtspraak heeft de Nederlandse rechter diverse uitspraken gedaan die niet echt op een lijn liggen.

De rechtbank Amsterdam heeft op 12 september 2012 in de zaak van Sanoma tegen Geen Stijl beslist dat het hyperlinken naar naaktfoto’s zoals verschenen in de Playboy niet was toegestaan. De rechter oordeelde dat dit auteursrechtinbreuk was gezien het feit dat het hier een nieuw publiek betrof en dus een nieuwe openbaarmaking.

Door de rechtbank Den Haag werd in de Nederland.fm zaak op 19 december 2012 beslist dat er sprake was van auteursrechtinbreuk omdat er gebruik werd gemaakt van embedded links wat zowel als interventie werd gezien waarbij een nieuw publiek werd aangeboord. Daardoor konder er door Nederland.fm ook advertenties worden geplaatst waardoor voldaan werd aan het winstoogmerk. Helaas is er geen beroep aangetekend tegen deze uitspraak.

Het Hof Amsterdam heeft op 15 januari 2013 geoordeeld dat het opnemen op een website van hyperlinks naar illegale kopieën van uitwerkboeken door een wiskundedocent weliswaar geen inbreuk op het auteursrecht is. Toch werd de docent veroordeeld aangezien werd geoordeeld dat docent heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer van mensen wordt verwacht.

Deze lijn wordt min of meer gevolgd in de meest recente uitspraak door het Hof Amsterdam op 19 november 2013 in het hoger beroep in de zaak Sanoma/Geen Stijl. Het Hof oordeelde dat hyperlinken geen auteursrechtinbreuk oplevert. Echter de desbetreffende link was in dit geval toch onrechtmatig aangezien er werd gelinkt naar niet legaal openbaar gemaakt materiaal.

Licht aan de horizon?
Aan het Hof van Justitie zijn inmiddels vragen gesteld omtrent onder meer de vraag of een hyperlink (naar een werk van iemand anders) op een website een mededeling aan publiek betreft? Door de European Copyright Society is in antwoord hierop een rapport uitgebracht waarin resoluut wordt aangegeven dat dit niet het geval kan zijn. Als een hyperlink een inbreuk op auteursrecht kan zijn zouden veel links op het internet een licentie vereisen. Dat laatste kan nooit de bedoeling zijn geweest en is naar mijn idee ook absoluut onhoudbaar.

Tenslotte zijn ook enkele leden van het Europese Parlement voorstander van het wijzigen van de Infosoc richtlijn zodat deze meer is toegespitst op het internet en de digitale samenleving.

Blogpraat over afbeeldingen & auteursrecht

Op maandagavond tussen 20 en 21u vindt op twitter #blogpraat plaats.Iedereen is daarbij van harte welkom. @elja1op1 Blogpraatis de initiatiefneemster en zij is zelf eigenlijk ook altijd aanwezig en neemt actief deel aan blogpraat. Er vindt meestal een zeer levendige discussie plaats met ruimte voor eenieders inbreng.

Gisteravond was het onderwerp “bloggers en auteursrecht op foto’s en afbeeldingen”. Dit onderwerp blijkt voor veel bloggers toch nog behoorlijk onduidelijk te zijn. Twee zaken die aan de orde kwamen wil ik hier kort noemen, voor de rest verwijs ik naar het samenvattende blog van @inktspatten en de twitterchat.

Naamsvermelding
Veel mensen denken dat het gebruiken van afbeeldingen is toegestaan zolang dit maar met bron-/naamsvermelding gebeurd. Dit is echter NIET het geval. Als een afbeelding auteursrechtelijk is beschermd dien je toestemming van de maker te hebben om de afbeelding te mogen gebruiken (de wet spreekt over verveelvoudigen en openbaarmaken).

Citaat
Het is wel toegestaan om een afbeelding van bijvoorbeeld een boek te gebruiken wanneer je het boek gaat bespreken in je blog. Dan wel altijd met bron- / naamsvermelding. Je moet dan wel echt het werk dat op de afbeelding staat bespreken dmv bijvoorbeeld een recensie.

Overzicht
Dit korte filmpje geeft wat achtergrondinformatie en @charlotteslaw heeft een overzicht opgesteld dat wellicht handig is als je informatie zoekt. Mocht je verder vragen hebben dan kun je altijd contact met me opnemen.

Plaatje bij deze blog
Zelf heb ik als afbeelding bij deze blog gekozen voor het logo van blogpraat. Is dat zomaar toegestaan? Ik zou kunnen betogen dat het onder het citaatrecht is toegestaan maar daar kun je over discussiëren. Ik ga er van uit dat het vanuit het oogpunt van reclame maken geen enkel probleem is.

In een ander geval zou ik toestemming dienen te vragen aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dat de maker van de afbeelding. Dit kan soms weer nieuwe vragen opleveren….

Voetbalplaatjes & portretrecht

De plaatselijke voetbalvereniging waar onze jongens voetballen heeft in samenwerking met de plaatselijke Albert Heijn een voetbalplaatjesactie op touw gezet.

De actie is een groot succes en we kopen dan ook meer dan we nodig hebben bij de AH….
Toestemming
Voor de fotosessie dienden alle spelende leden (en in het geval van jeugdleden onder de 18 jaar hun ouders/verzorgers) schriftelijk toestemming te geven tot het gebruik van deze foto’s door de AH.

Waarom was deze toestemming nodig?

Portretrecht
Dit heeft alles te maken met het portretrecht van mensen die op een foto herkenbaar staan afgebeeld. Het portretrecht maakt onderscheid tussen portretten die in opdracht zijn gemaakt en niet in opdracht gemaakte portretten.

Individuele plaatjes
Alle plaatjes van de individuele leden en de teamplaatjes zijn specifiek in opdracht gemaakt. Alhoewel de leden zelf niet direct opdracht hebben gegeven voor het maken van de foto’s zijn de foto’s wel degelijk ook ten behoeve van de leden gemaakt en ook in dat geval wordt ervan uitgegaan dat het gaat om in opdracht gemaakte portretten. Voor publicatie van deze plaatjes is toestemming nodig van de geportretteerde. En alhoewel toestemming ook anders kan worden gegeven vormt een ondertekend document daarvoor het beste bewijs.

Toch staan in het verzamelalbum ook foto’s die gemaakt zijn tijdens wedstrijden.

Andere foto’s
Het zal duidelijk zijn dat die foto’s niet in opdracht van de geportretteerden zijn gemaakt. Dan geldt dat publicatie in principe is toegestaan tenzij de geportretteerden een redelijk belang hebben om zicht tegen publicatie te verzetten.

Wat is een redelijk belang? Een financieel belang (als geportretteerde zelf geld had kunnen verdienen aan publicatie) of een privacybelang. Voor het privacybelang moet je kijken naar de context van de publicatie.

De leden van RKSV Heeze die meewerken aan de actie zullen een dergelijk belang naar mijn idee niet kunnen inroepen voor de foto’s die zonder toestemming zijn gemaakt. Op de foto’s staan in sommige gevallen ook leden van andere verenigingen herkenbaar afgebeeld. Toch kan ik me ook bij deze geportretteerden geen redelijk belang voorstellen dat zich tegen publicatie verzet.

Toestemming gebruik afbeelding

Voor mij is het zoeken naar een afbeelding bij een blog telkens weer lastig. Soms vind je een super plaatje en zou je het heel graag als illustratie bij je blog gebruiken. De rechten op afbeeldingen berusten meestal bij de maker daarvan, zie daarvoor ook een eerder blog van mij.

Nu ben ik vaste blogger bij socialned en bij die blogs hebben we afgesproken altijd een afbeelding te gebruiken. Voor mijn laatste blog over gezichtsherkenning op social media had ik een geweldige illustratie gevonden in het weekblad Intermediair. Ik heb vervolgens een mail gestuurd aan Intermediair met het verzoek om toestemming om de afbeelding te gebruiken. Zij verwezen mij door naar de illustrator en nog dezelfde dag had ik toestemming om de afbeelding te gebruiken. Dus zo kan het ook gewoon!

Als je wil weten om welke illustratie het gaat verwijs ik je naar de blog op socialned. Tenslotte inspireerde onderstaande tweet me tot het plaatsen van de afbeelding bij deze blogpost:

Illegale muziekdownloads

Vanochtend hoorde ik op de radio na een liedje van Birdy het “nieuws” dat Nederland de 12e plek inneemt op de ranglijst van illegaal gedownloade muziek. Uiteraard ben ik meteen op zoek gegaan naar de bron.

Illegaal?

Vreemd dat dit soort nieuws toch telkens weer de kop opsteekt. In Nederland is downloaden van muziek voor eigen, persoonlijk gebruik toegestaan. Hierover heb ik eerder ook een blog geschreven. Waarschijnlijk wordt dus bedoeld dat de muziek wordt gedownload en tegelijkertijd ter beschikking wordt gesteld aan andere downloaders. Uploaden van muziek is namelijk wel degelijk illegaal. Het zou naar mijn idee enorm helpen als dergelijke informatie duidelijk en helder wordt gedeeld via de media.

Downloadverbod

Het laatste nieuws is wel dat het toestaan van downloaden wellicht in strijd is met Europese regelgeving. Hierover heeft de Hoge Raad rechtsvragen gesteld aan het Europees Hof.