In tag naam van een ander opnemen

Woensdagavond 26 januari 2011 woonde ik voor de eerste keer een bijeenkomst bij van de Social Media Club Eindhoven #smc040. Ik was positief verrast ook al was de boodschap van de 2e presentatie niet uitgesproken positief te noemen.

Jan Willem Alphenaar gaf tijdens zijn presentatie het voorbeeld dat je met SEO/SEM door gebruik van de naam van een ander ervoor kunt zorgen dat jouw site hoger komt in google dan de site van die ander. Als voorbeeld had hij de naam van Edwin van Enck (@evenck) als een van de keywords in de tag op zijn pagina opgenomen. Enkele dagen later bleek al dat de site van JW bovenaan verscheen als je de naam “Edwin van Enck” invoerde in google.

Nu was dit een voorbeeld en denk ik dat @evenck hier absoluut geen problemen mee heeft maar ik kan me situaties indenken dat dit anders is.

Merknaam
Op het moment dat je een merknaam gebruikt in je (zichtbare) tag lijkt mij dat een merkhouder daar tegen op kan treden. Een en ander moet natuurlijk van geval tot geval worden beoordeeld maar de naam van een beroemdheid gebruiken om zelf hoger te komen in google lijkt me niet zonder meer toegestaan. Of zoiets wenselijks is, is een andere vraag…..Ik verwijs hiervoor ook naar alweer een oude blog van Arnoud Engelfriet.

Ook interessant in dit verband is dat vorig jaar het Europese Hof een belangrijk arrest heeft gewezen over adwords en merkinbreuk. Voor meer informatie zie het artikel van Joost Becker van Dirkzwager.

Auteursrecht
Maar wat als de naam die je gebruikt niet beschermd is door een merkregistratie? Als de naam voldoende oorspronkelijk is zou deze beschermd kunnen zijn door het auteursrecht en lijkt mij dat op basis daarvan de rechthebbende zou kunnen optreden tegen gebruik als keyword.

Smaad laster
Slechts indien iemands eer of goede naam wordt aangetast kan er sprake zijn van smaad of laster. In dat geval zou je op basis daarvan op kunnen treden. Hiervan zou, naar mijn idee, alleen sprake van kunnen zijn als je naam in een negatieve context wordt gebruikt. Maar wanneer een bewering “waar” is, wordt smaad of laster niet snel aangenomen.

Conclusie
Het vermelden van (merk)namen van een ander op je website is niet per definitie toegestaan. Toch zal het in de praktijk niet vaak tot problemen leiden aangezien mensen in de meeste gevallen trots zijn op een vermelding. Als iemand een voorbeeld heeft van (juridische) actie die is genomen tegen het vermelden van een (merk)naam van een ander op je site dan hoor ik het graag. Zeker wanneer je doel was om hoger te “scoren”.

En voor wat betreft de Social Media Club; ik ben er graag een volgende keer weer bij.

Foto’s / filmpjes op social media

Vanochtend weer geïnspireerd geraakt tijdens een bijeenkomst van OC de Kempen om weer eens een onderwerp uit te diepen in een blog. Een van de aanwezigen gaf aan niet enorm gecharmeerd te zijn van het feit dat iedereen maar foto’s en/of filmpjes maakt van bijeenkomsten (waar deze persoon ook naar toe gaat) en deze dan op social media plaatst. Uiteraard getuigt het van fatsoen om vooraf toestemming te vragen alvorens over te gaan tot plaatsing. Maar….is het toegestaan om zonder toestemming dat soort foto’s en/of filmpjes te plaatsen?

Foto’s & portretrecht
Een foto en/of filmpje maken is bijna altijd wel toegestaan. Of je vervolgens een gemaakte foto mag publiceren (zoals je doet bij plaatsing via social media) is een heel andere vraag. Als op de foto personen duidelijk herkenbaar in beeld worden gebracht dan hebben deze personen het portretrecht. Dit houdt in dat zij publicatie kunnen tegenhouden indien zij daartoe een redelijk belang hebben.

Redelijk belang
Wat is nu een redelijk belang? Een financieel belang (als geportretteerde zelf geld had kunnen verdienen aan publicatie, bijv. bij naaktfoto’s) of een privacybelang. Dit privacybelang is al iets lastiger. Hangt heel erg af van de context waarin publicatie plaatsvindt. Als iemand mij met carnaval herkenbaar fotografeert en vervolgens deze foto plaatst bij een artikel waarin mijn professionele activiteiten in twijfel worden getrokken, dan zou ik een beroep kunnen doen op het privacybelang.

Openbare ruimte
Of de foto is genomen in een besloten of openbare ruimte doet voor het portretrecht niet echt ter zake. De vraag of er überhaupt gefilmd mag worden in openbare ruimtes is een andere en zal ik misschien een volgende keer behandelen. Als een foto of film rechtmatig is gemaakt wil dit nog niet automatisch zeggen dat deze gepubliceerd mag worden.

Nieuwswaarde
Als een foto nieuwswaarde heeft dan wordt het privacybelang minder snel aangenomen. Dit is verklaarbaar omdat persvrijheid erg belangrijk wordt geacht in een democratische samenleving.

Conclusie
De persoon bij Open Coffee die geportretteerd wordt zou dus alleen bezwaar kunnen maken tegen publicatie als hij/zij daar een redelijk belang toe heeft. Dit zou in de praktijk waarschijnlijk alleen zo zijn als de privacy in het geding is. Tijdens zakelijke bijeenkomsten die ook op die manier worden gepubliceerd lijkt dit niet snel aannemelijk. Maar elke andere soort publicatie is zeker niet zonder meer toegestaan.

Als je expliciet toestemming hebt gegeven als gefotografeerde persoon dan geldt bovenstaande niet. Het getuigt aldus niet alleen van fatsoen om als fotograaf vooraf toestemming te vragen voor publicatie maar het kan ook erg nuttig zijn.

Meedoen aan een “beste idee van” wedstrijd?

Bijna iedereen kent het tv-programma “Het beste idee van Nederland”. Het is een wedstrijd waarin uitvinders worden uitgedaagd hun “beste idee” te presenteren en mee te dingen naar de titel.

Intellectuele eigendomsrechten idee
De insteek om op die manier innovatie te stimuleren en uitvinders een podium te geven vind ik op zich prima. Wel dien je je als uitvinder bewust te zijn van het feit dat je bij het nationale beste idee van Nederland als uitvinder je je intellectuele eigendomsrechten overdraagt aan de Stichting. Zie hiervoor artikel 9 van de Deelnemingsvoorwaarden zoals gepubliceerd op de website.

“Het Idee wordt exclusief en voor onbepaalde tijd in de breedste zin van het woord overgedragen aan de stichting. Door ondertekening van het deelnameformulier draagt de deelnemer alle intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van zijn persoonlijkheidsrechten, (de persoonlijkheidsrechten op dit idee waaronder wij verstaan dat de naam van bedenker onlosmakelijk verbonden is aan dit idee) met betrekking tot het Idee over aan de stichting en verleent de deelnemer aan de stichting het recht om – voor zover het Idee zou worden uitgekozen – de intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan BIN Innovations BV, die het Idee zal gaan exploiteren en daartoe zo nodig het Idee zal mogen aanpassen en/of verder ontwikkelen. Zolang de deelnemer de intellectuele rechten niet heeft teruggekregen, is het de deelnemer niet toegestaan om, het Idee te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en te wijzigen en niet toegestaan betrokken te zijn bij de exploitatie van een gelijksoortige vondst of product.”

Weliswaar ontvangt de uitvinder wiens idee wordt geëxploiteerd een royaltyvergoeding in de vorm van een percentage van de opbrengst van eventuele exploitatie. Deze juridische constructie is voor mij wel begrijpelijk vanuit het oogpunt van de Stichting van het beste idee maar ik hoef niemand uit te leggen dat deze werkwijze ook BIN Innovations BV geen windeieren zal leggen. De eerlijkheid gebiedt wel te vermelden dat de Stichting in artikel 11 van de Deelnemingsvoorwaarden de deelnemer vrijwaart voor iedere eventuele aansprakelijkheid in verband met de exploitatie van het idee.

Startup Weekend Eindhoven
Ook in Eindhoven en omgeving worden initiatieven ontplooid om ideeën verder te ontwikkelen. Een daarvan is bijvoorbeeld Startup Weekend Eindhoven (@swhightech) van 18 – 20 februari 2011.

De insteek hier is een andere; samen met mensen met diverse achtergronden een idee op high tech gebied uitwerken tot een prototype, een marktstrategie en eigenlijk een bedrijf. En dat allemaal in één weekend. Op de website wordt het als volgt omschreven:

“The weekend brings together people with different, complementary skillsets – primarily technological experts, researchers, developers, designers and business people – who turn ideas into startups!”

Op de FAQ pagina wordt hierbij wel aangegeven wat je kunt doen als je bang bent dat je idee wordt gestolen. Hierbij wordt duidelijk aangegeven dat is aan te raden om bij een goed idee altijd te overwegen om dit idee te beschermen. Hoe daar zal ik in een volgende blog op terugkomen, en hopelijk kan ik dan ook meer informatie geven over een ander leuk regionaal initiatief op het gebied van innovatiestimulering.

Conclusie
Ik zou iedereen die overweegt mee te doen aan een innovatiewedstrijd willen adviseren vooraf de deelnemingsvoorwaarden goed door te nemen zodat je vooraf weet waar je aan toe bent. In sommige gevallen kan het dan zeker verstandig zijn mee te doen aan een dergelijke wedstrijd maar er zijn ook situaties denkbaar waarin ikzelf weinig meerwaarde zie in de voordelen die een dergelijke wedstrijd biedt. Slechts een heel klein percentage van de ideeën wordt uitverkozen dus de kans om te winnen is klein.